نشانی: اهواز، زیتون کارمندی، دور میدان سنگر، مقابل مرکز خرید زیتون، فروشگاه کراس

تلفن: ۰۶۱۳۴۴۴۶۵۴۰